O podnikavosti

Kompetencí k podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu.

Kompetence k podnikavosti vyžaduje vědomí toho, že existují různé kontexty a příležitosti k převádění nápadů do praxe v osobních, společenských a profesních činnostech, a pochopení toho, jakým způsobem tyto kontexty a příležitosti vznikají. Jedinci by měli znát a chápat přístupy k plánování a řízení projektů, které zahrnují jak postupy, tak i zdroje. Měli by rozumět ekonomii a sociálním a ekonomickým příležitostem a výzvám, jimž čelí zaměstnavatel, organizace či společnost. Měli by si také být vědomi etických zásad a mít povědomí o svých silných a slabých stránkách.

Podnikatelské dovednosti jsou založeny na tvořivosti, která zahrnuje představivost, strategické myšlení a řešení problémů, a kritické a konstruktivní reflexi v rámci vyvíjejících se tvůrčích procesů a inovací. Vyžadují schopnost pracovat jak jednotlivě, tak i s ostatními v týmu, mobilizovat zdroje (lidi a věci) a vytrvat v činnosti. Patří sem i schopnost činit finanční rozhodnutí týkající se nákladů a hodnoty. Zásadní je schopnost efektivně komunikovat a vyjednávat s ostatními a vypořádat se s nejistotou, nejasnostmi a riziky v rámci přijímání kvalifikovaných rozhodnutí.

Pro podnikatelský postoj je charakteristický smysl pro iniciativu a schopnosti, aktivita, progresivnost, odvaha a vytrvalost při dosahování cílů. Zahrnuje touhu motivovat ostatní a oceňovat jejich myšlenky, empatii a péči o lidi a svět a přijímání odpovědnosti zaujímáním etických přístupů v rámci celého procesu.

Evropský referenční rámec, PŘÍLOHA návrhu doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2018

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v projektu P-KAP

V projektu P-KAP, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání, vzniklo ucelené pojetí oblasti (v textové a video-formě) jako jedné z 6 povinných intervencí školního akčního plánování.

Strategické dokumenty

8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení

Doporučení Evr. parlamentu a rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení - Evropský referenční rámec. Dokument obsahuje definice těchto 8 klíčových kompetencí.

Výchova k podnikavosti ve školách v Evropě

Publikace Eurydice o tom, jak jednotlivé evropské země pokrývají v povinném vzdělávacím kurikulu výchovu k podnikavosti.

Národní inovační strategie ČR

Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR.

Evropský rámec podnikatelských dovedností (EntreComp) - v angličtině

Evropský rámec EntreComp předkládá společnou definici podnikavosti jako kompetence. Lze jej využít pro tvorbu vzdělávacího plánu.

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR je základním dokumentem pro ostatní průřezové a dílčí koncepce a politiky v této oblasti a představuje ucelený koncept celoživotního učení, který byl schválen vládou ČR usnesením č. 761 ze dne 11.7.2007

Strategie vzdělávací politiky ČR 2020

Dne 9. července 2014 byla usnesením vlády č. 538 schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která se stala základním kamenem české vzdělávací politiky.


Ve škole

rozvoj podnikavého učitele a podnikavého žáka ve škole

Výukové nástroje

pro učitele a pro každého, kdo chce rozvíjet svou podnikavost

Mimo školu

rozvoji podnikavosti v zájmové a mimoškolní činnosti


Naše knihy


Kompletní přehled metodických nástrojů pro výuku finanční gramotnosti a rozvoj podnikavosti. 

Jak sladit životní hodnoty a cíle s finančním plánem a pochopit klíčové principy budování prosperity ...