Akční plánování krajů, obcí a škol

Smyslem je posílit strategické plánování škol (krajů a obcí) a rozvinout vzdělávací praxi škol v určitých potřebných oblastech a příslušnoupodporu zřizovatelů a dalších sociálních partnerů, a to se zohledněním regionálních specifik a na základě reálných potřeb škol a aktuálních trendů. 


Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP) 


Každý kraj zpracoval během let 2016/2017 svůj první KAP rozvoje vzdělávání, který vychází z analýzy potřeb území a dotazníkového šetření na školách. Tyto akční plány se zaměřují primárně na střední školy s přesahem na jiné stupně (ZŠ, MŠ, VŠ) v rámci spolupráce a některých aktivit.

Na KAP navazují projekty Implementace KAP (I-KAP) a také školní akční plány (ŠAP) středních škol v kraji. Krajské projekty I-KAP se zaměřují na realizaci aktivit stanovených v KAP. První vlna I-KAP startovala na přelomu roku 2017/2018.

Během roku 2019 revidují kraje svoje KAP a tvoří KAP II, na který budou navazovat od roku 2020 implementační projekty I-KAP II. 


Co je Krajský akční plán

Díky KAP je podpořena a rozvíjena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání s cílem stanovení společné strategie rozvoje vzdělávání v kraji.

Podpora krajského akčního plánování (projekt P-KAP)

Projekt Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) zaměřený na metodickou podporu krajům a (středním) školám při akčním plánování.

KAP a ŠAP obsahuje 6 povinných oblastí ke zpracování ("oblastí intervence") - vč. podnikavosti:

 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

 • Podpora polytechnického vzdělávání

 • Podpora odborného vzdělávání vč. spolupráce škol a zaměstnavatelů

 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení

 • Podpora inkluze 

Dále se zde objevují ještě 3 nepovinné oblasti intervencí:

 • Rozvoj výuky cizích jazyků
 • ICT kompetence
 • Čtenářská a matematická gramotnost

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) 


Akční plány sestavují také obce s rozšířenou působností (ORP), resp. místní akční skupiny (MAS). Jsou zaměřeny primárně na základní a mateřské školy

Co je Místní akční plán

Díky MAP je podpořena a rozvíjena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v daném regionu.

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (projekt SRP)

Projekt Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) zaměřený na metodickou podporu při MAP.

MAP musí obsahovat 3 povinná opatření:

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

MAP má dále 3 doporučená opatření:

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 • Kariérové poradenství v základních školách

MAS si dále mohou pro MAP vybrat další volitelná témata.